banner

O projekcie

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.

  • Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego WHSZ poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i rozwój kompetencji kadry dydaktycznej.
  • Projekt realizowany w partnerstwie z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. wykorzystuje infrastrukturę Słupskiego Inkubatora Technologicznego jako dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości.
  • Projekt przewiduje dwie edycje nowego kierunku studiów podyplomowych, niestacjonarnych. Skierowany jest do 72 osób (po 36 osób na jeden nabór) słuchaczy studiów.

Planowane zadania

  1. 1. Opracowanie programu nowego kierunku studiów podyplomowych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych i 45+.

2. Realizacja studiów podyplomowych poprzez:

  • doposażenie bazy dydaktycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób 45+, w tym platformy dla osób z ograniczeniami ruchu, pętle indukcyjne wspomagające słyszenie, nadajniki fal radiowych do sal dydaktycznych i konferencyjnych, powiększalniki wspomagające widzenie, tablice interaktywne, dostosowanie strony WWW do potrzeb osób niedowidzących,
  • realizację kształcenia na studiach podyplomowych przygotowanych i prowadzonych przez wybitnych specjalistów/praktyków. Program studiów zawiera podstawowe treści merytoryczne w zakresie energetyki i pozyskiwania surowców dla energetyki rozszerzone o zagadnienia przedsiębiorczości. Uzupełnieniem dydaktyki będzie udział słuchaczy w konferencjach, warsztatach integracyjnych, case study oraz dla najlepszych studentów wyjazdy studyjne.

3. Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej WHSZ – cykl szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, budowania postaw przedsiębiorczych oraz wykorzystania narzędzi dydaktycznych w szkolnictwie wyższym.

Projekt realizowany jest w okresie 1.09.2013r. - 31.08.2015r.

ulotka studia OZE
ulotka studia OZE

Napisali o nas

     źródło GP 2 stycznia 2014r.
 

Polecane

Lokalizacja

Kontakt

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
ul. Jana Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk

ozestudia@whsz.slupsk.pl

+48(59) 8483795

© Copyright WHSZ w Słupsku Layout by Rocket Website Templates